Управен одбор

1. Сашо Богојески (претседател)
078/402-019

2. Александар Крстев (подпретседател)
070/541-326

3. Горан Патчев
078/442-525

4. Ристо Шулески
071/526-812

5. Лидија Василева
078/387-007

6. Јованка Попоска

7. Зоран Крстески
075/589-747