Услуги

УПИС во РЗК-Охрид (потребни документи)
– Потврда од АВРМ дека лицето е невработено
– фотокопија од лична карта
– фотокопија од Диплома

Уплата од 3.583 ,00 ден. за РЗК
Уплата за ЦР од 1.357,00 ден
Уплата за административни такси од 300,00 ден
Уплата за печат и штембил од 960,00 ден.

УПИС на ПРЕСТАНОК на занаетчиска дејност(потребни документи)
– Потврда од УЈП за подмирен долг
– Платена членарина

Уплата од 2.500,00ден за РЗК
Уплата за ЦР од 1.302,00 ден
Уплата за административни такси од 300,00 ден

УПИС на ПРОМЕНА на дејност (потребни документи во зависност за каква промена се работи)
– Платена членарина

Уплата од 2.397,00 ден за РЗК
Уплата ЦР на РМ 1.603,00ден, Ако се повеќе промени за секоја плус 200,00ден
Уплата на административни такси 300.00ден

– Членарината во РЗК-Охрид изнесува 150,00ден месечно или 1.800,00 годишно