Фризери, бербери

# Име презиме фирма адреса тел рег
1 Димоска Лидија АРТИСТИК (ГАЛЕРИЈА) Марко Цепенков бр.43 070/886-173 18
2 Трајкоска Јованка ФЛОРИ Мак.Просветители бр. 8 070/227-717 23
3 Селаедин Ахмед ДЕ МОСС (ГАЛЕРИЈА) 7-ми Ноември бр.6 075/371-164 28
4 Спироски Младен МЛАДЕН Димитар Влахов бр.61а 046/262-698 31
5 Валентина Ангелевска ТИНА Св.Климент Охридски бр.бб 076/433-539 42
6 Бранкица Илоска ХЕЛА 7-ми Ноември бр. 31   49
7 Здравеска Магда ЗДРАВЕСКА МАГДА Ристо Чадо бр.208   53
8 Тодороска Ирена МАРИТОДО бул. Туристичка бр.50 046/266-962 64
9 Музафер Тоска СПОРТ Јане Сандански бр.32 046/253-438 84
10 Ведат Сулејман НЕРМИНА Гоце Делчев бр.349 070/232-557 89
11 Попоска Јованка СТИЛ Марко Нестороски бр.206 070/794-496 90
12 Трајаноска Валентина Т&ТСТАЈЛ Момчило Јорданоски згр.2 л. 2 075/986-685 102
13 Халил Шерафедин ШЕРКО Св.Климент Охридски бр.Л/147 АМАМ 070/842-612 111
14 Ванчо Димов ВАНЕ-9 7-ми Ноември бб 075/710-344 114
15 Марија Митреска МАРИЈА Даме Груев 071//583-379 121
16 Абдула Ариф ЗЕКО Беќир Алириза 075/570-839 126
17 Љурзим Демирели ЛУЛИ Јане Сандански б.б 070/748-969 128
18 Милева Новикиќ МИЛЕНА Даме Груев бр.303 071/726-283 131
19 Атила Парталко ЛУКС 7-ми Ноември бр.13 070/569-259 132
20 Љупчо Климоски ЉУПЧО КЛИМОСКИ Марко Цепенко бр.61 070/331-164 133
21 Кемал Максуд ПУШЌЕ Абас Емин бр.93 070/475-844 139
22 Гордана Анѓелоска ГОРДАНА Сирма Војвода б.б 071/529-987 146
23 Јованоски Илче ИЛЧЕ Македонски просветители б.б ТЦ АМАМ 075/420-214 151
24 Тодороски Ристо РЕНК с.Лескоец ул. Илија Смически бр.6 075/691-994 153
25 Лејла Аџи Сезар ЛЕЈЛА (ГАЛЕРИЈА) Даме Груев бр.34 070/769-779 182
26 Линда Тоска СИТИ ЛУКС Димитар Влахов бр.20 071/247-555 187
27 Тасин Абдула БОС Св.Климент Охридски ТЦ АМАМ 077//863-773 194
28 Даме Мишев МИШЕ Мак. Просветители лок. 241 ТЦ АМАМ 076/403-059 196
29 Целеска Јованка ЈОВЕ 7-ми Ноември бр.268-а 070/579-656 198
30 Љутви Асан МАЛИ ПАРИЗ Партизанска б.б 071/533-755 200
31 Грозданоска Татјана ИСОНИЈА МД Питу Гули бр.282 070//352-931 201
32 Димоски Илија БЕРБЕР ИДЕНТИТИ ул. Бул Туристичка бр.50влез 1 л.4 078/914-504 1089
33 Јованоски Милорад БОЛЕРО Димитар Влахов б.б (зг.Карадак) 077/628-272 210
34 Валентина Тасевска ВАЛЕНТИНА Марко Нестороски бр.93 070/212-319 213
35 Џури Селими ЏУРИ Гоце Делчев бр. 40 070/561-178 215
36 Валмир Рашити ВАЛМИР Абас Емин бр.4 075/884-079 217
37 Мирјана Тасеска МИРЈАНА САЈТ СВ.Климент Охридски ТЦ АМАМ лок.205/1 075/249-366 220
38 Наташа Попоска Шикоска ЈУНИК НП Мирче Ацев бр.1-а 078/253-908 221
39 Стојкоска Лидија ФЕШАН ЛИДИЈА Бул Туристичка бр.56А 071/710-031 226
40 Имерѓан Шашко ФРИЗ Мак.Просветители ТЦ АМАМ 070/254-414 239
41 Сузана Нушева Бучков ГРАЦИЈА Цар Самоил бр.92 077/690-143 242
42 Јосифоска Орхидеја АННИКО СТИЛ Св. Климент Охридски бр. 86 070/391-374 244
43 Феаз Ајдинче ПАТЕЛ ФЕЈАЗ Гоце Делчев бр.32 046/ 272-607 252
44 Менсур Назиф ИМАГЕ &СТАЈЛ Мак. Просветители бр.125/2 ТЦ АМАМ 070/828-626 254
45 Нада Симоноска ЛАЈФ СТАЈЛ БЈУТИ Будва бр.54 075/927-203 257
46 Каланоски Гоце ГОЦЕ КАЛАН Радојца Новичиќ бр.3 070/331-015 262
47 Јасмина Вранишкоска ЏЕСМИН БЕЛА ул. АСНОМ бр.4 078/326-329 278
48 Трпкоска Ленче ЛЕНЧЕ КР-АЛ Стив Наумов бр.38 075/232-915 282
49 Наташа Павлоска НАТАЛИ СТАЈЛ 2014 ул. Манастирска бр.1 с. Велгошти 076/805-749 286
50 Николоска Силвана СИЛВАНА ул. Даме Груев бр.73 077/939-302 287
51 Василева Лидија МИЛИ ЛИДИЈА ВАСИЛЕВА ул. Бул.Туристичка бр. 50 078/387-007 291
52 Ферди Салих СТАЈЛ ФЕРДИ Димитар Влахов бр. 6-а 072/664-040 292
53 Адријан Сулејманоски АДИ ФРИЗЕР Даме Груев бр. 305 076/595-875 299
54 Марија Димитроска ЛАВАНДА АРТ Ул.БУл.Туристичка бр.30 078/375-418 300
55 Хасан Салих СТАЈЛ КАИМ Ул.Димитар Влахов бр. 6-А 071/722-622 303
56 Настоска Клара САВАОТА Ул. Рашанец бр.54 с. Лескоец   306
57 Климоска Гордана ГОРДАНА ЦИФ Ул. Рашанец бр.1 с. Лескоец 078/257-478 307
58 Илиеска Сузана СУЗЕ БОМИ Даме Груев бр,лам Б-1 вл.1 075/283-174 309
59 Парпарим Шабани ПРПО СТАЈЛ Гоце Делчев бр.20 078/712-814 312
60 Петреска Лилјана ЛИЛЕ ДЕ ИЛ Питу Гули бр.320 070/552-385 313
61 Пеиќ Душанка ДИП-КИВА Славеј Планина бр. 69 313-315 315
62 Османоски Арбен БЕНИ СТИЛ 2015 7-ми Ноември бр.112 075/670/488 318
63 Дритан Елмас ДРИТАН 2015 7-ми Ноември бр.13 070/747-962 319
64 Марјана Јоноска Андрееска ФЕШАН ХАИР СТАИЛ Радојца Новичиќ 077/995-702 338
65 Вељаноска Марина ДАРИА- М ул.Будва бр.2 071/359-899 339
66 Џенгиз Ахмет ИЏЛАЛ Кузман Јосифоски Питу бр.2 л.1 046/272-614 345
67 Неџат Јонузи ИНДИГО 2016 Даме Груев бр.30 076/611-199 346
68 Аврамоска Јјулијана СТАЈЛИШ-88 Ул.железничка бр. 140 078/234-929 347
69 Јорданов Валентина ЛАЈВ СТАЈЛ–ТИНА ул.Васил Главинов бр.181/4 071/359-884 370
70 Шенер Аго ШЕНЕР АГО Кузман Јосифоски бр.2 1/л 072/742-471 376
71 Усеиноски Аднан АДНАН ФРИЗЕР ул. Бул.Туристичка бр.60 л3-5 075/783-302 383
72 Донеска Виолета МАЈ ЛЕЈДИС ВИКИ ул.Петрино бр. 73 076/481-921 386
73 Димоска Христина ИНФИНИТИ ХРИСТИНА Д ул. Бул. Туристичка бр,61 078/456-098 387
74 Асим Моника МОНОКА СТИЛ Бул Мак. Просветители бр.220 075/557-074 388
75 Тасеска Билјана БИБА –С 2018 ул. Бул. Туристичка (мини базар Гранит) 070/710-850 391
76 Танкоска Ангела СКИЛЛ 2018 ул. Бул. Туристичка л.1 Зг( Печијаре )   392
77 Климентина Трифуноска БЈУТИ ТАЈМ КИКИ ул Бул. Мак.Просветители бр.144 070/876-212 397
78 Мерхан Шаин БАРБЕР ШОП СТАР ул. 7-ми Ноември бр.112 075/536-420 2264
79 Ирена Настеска ФРИЗЕР НЕНА ДООЕЛ ул.Ѓорче Петров бр.3 071/475-400 1546
80 Агим Синаноски СТИЛ-04 ДООЕЛ ул. Питу Гули бр.5 Ц 070/570-405 2220
81 Неат Алими НЕХМА ДООЕЛ ул. Гоце делчев бр. 61 072/564-740 1700
82 Кристина Пејоска Цацаноска КРИСТИНА АРТ ДООЕЛ ул. Димитар Влахов бр.64 076/520-228 1722
83 Соња Миленкоска АТЕЛИЕР СТУДИО 2019 ДООЕЛ ул. Димитар Влахов бр.61 072/564-740 1802