ЈАВЕН ОГЛАС за избор на членови на Органите на Комората и избор на претседател на Комората.

Согласно Статутот на Регионалната занаетчиска комора Охрид се објавува :

                                                            ЈАВЕН ОГЛАС

За избор на членови на Органите на Комората и избор на претседател на Комората.

Изборот за членови на Собранието кое што брои 16 членови ( 8 секции по двајца членови) ќе се одржи на :

5 март 2024 г.  во 19 ч. во големата сала на општина Охрид за следните секции:

  • Бербери
  • Фризерки
  • Чевлари , кројачи и опинчари
  • Автомеханичари , автолимари и лакери,автоперални , вулканизери

6 март 2024 г. во 19 ч. во големата сала на општина Охрид за следните секции:

  -Козметичарки

 – Столари, изработка на предмети од иверица и сл.дејности

– Бисери , накит, ракотворби , резбари , филигран и сл.дејности

– Останати занаетчиски дејности кои што не се опфатени во претходните 7 секции.

Изборното Собрание ќе се одржи на 12 март 2024 г. со почеток од 19 ч. во малата сала на општина Охрид каде што ќе бидат избрани :

Избор на претседател и подпретседател на Собрание на РЗК Охрид .

Избор на претседател на Комората , кој што мора да ги исполнува следните услови :

–  Да достави фотокопија од Занаетчиска дозвола .

– Да има подмирено коморски придонес ( чланарина ) заклучно со 31.12.2023 год.

– Да достави ПОТВРДА од УЈП за платени придонеси и персонален данок заклучно со 31.12.2023 год.

– Да е најмалку 3 години член на РЗК  Oхрид .

Потребните документи да се достават во Комората најкасно до 11 март 2024 год . до 13 часот .

Избор на 6 членови на Управен одбор ( од нив еден подпретседател на УО )

Избор на 3 членови на Надзорен одбор ( од нив еден претседател на НО )

Сите избрани кандидати треба да имаат подмирено чланарина заклучно со 31.12.2023 г

02.03.2024 год.                                                                       Стручна служба на РЗК Охрид