Проект ,,Градење капацитет за подобрување на занаетчиската дејност и бизнисите во Македонија,,

До:

Регионална занаетчиска комора Битола, Прилеп и Охрид

  • Претседатели
  • Стручна служба

Од: Занаетчиска комора Скопје,

Проект ,, Градење капацитет за подобрување на занаетчиската дејност и бизнисите во Македонија,,

Предмет: Договор за спроведување на проектот и мерките предвидени во проектот

Место и дата: Скопје, 31 август 2018 год.

Почитувани Претседатели и колеги од регионалните комори,

Занаечиската комора Скопје преку Проект ,, Градење капацитет за подобрување на занаетчиската дејност и бизнисите во Македонија,,  финансиран од USAID Американска агенција за меѓународен разво, давател на грантот, кој треба да се  спроведе спроведе преку четири мерки.

Коморите даваат услуги на своите членови но тоа не беше доволно за нашите членови, иако услугите ги добиваа за многу ниски цени, некои и бесплатно, или за платена чланарина која е многу ниска.

Во последните години се јавува незадоволство на членовите иако комората има развиено услуги сепак нешто недостига.

Членовите во комората за симболична чланарина од 100 или 200 денари добиваат услуги кои се бесплатни или со минимален надоместок. Врз основа на нашата анализа од разговорите со нашите секции утврдивме  дека на комората и недостасуваат нови или подобрени услуги што комората треба да ги развие. Затоа, со внимателно разгледување и консултации, одлучивме дека треба да развиеме три нови услуги и да го подобриме постојните услуги во Комора Скопје и во другите комори во земјата.  Една главна предност на овие мерки решенија е дека тие се вкрстувачки, што значи дека тие лесно може да се прилагодат за секој од 19-те секции во Комората. Сега ќе работиме со фризерите и тие можат последователно да се повторуваат на другите занаети и во другите Комората.Понатаму, за да се зголеми одржливоста на услугите и во другите регионални занаетчиски комори во Македонија во различни градови, решивме да соработуваме со Занаетчиските комори од Битола, Прилеп и Охрид и да ги развиваме услугите и со нив. Ако извршувањето на услугите функционира во секој регион , а има 15 комори во Македонија, тоа значи дека може да се реплицираат во секоја комора. Услугите ни нудат континуитет на постоење и нов извор на прилив на приходи, кој е од суштинско значење за идниот опстанок и зајакнување на Коморите во земјата.

Најважниот дел за развој на овие услуги е отпечатокот што ќе го имаат врз целиот деловен екосистем кој се врти околу занаетчиството . Меѓу другото, тие ќе им помогнат на занаетчиските бизниси да решат повеќе проблеми и тоа добивање на работна сила според нивните потреби, усовршување  како мајстори како дел од високото образование и подобрување на нивните деловни практики  и промоција на нивните услуги преку веб страна и социјалните мрежи. Со помош на нашите услуги ќе се зголеми капацитетот на ММСП и побарувачката на нивните услуги, со што ќе се зголеми приходот на ММСП и ќе се зголеми членството во Комората.Како последица на растечката експертиза и капацитет, очекуваме зголемено задоволство на клиентите – клучен чекор за затворање на циклусот на екосистемот, каде што секоја заинтересирана страна излегува како победник.

Четирите мерки се:

1. Програма за вработување на млади Еден од главните проблеми што ги доживува не само фризерството, туку и занаетчиството во целина е недостатокот на работна сила со соодветни вештини добиени од стручните училишта – училишта кои произведуваат големо количество дипломи, но низок квалитет на практична компетентност. И покрај тоа што дипломирале, студентите често не се подготвени веднаш да влезат на пазарот на работна сила. Поради ова, мајсторите во фризерската секции претпоставуваат дека има потреба од минимална 9-месечна практична обука директно во процес на работа  неопходно за млад човек навистина да биде подготвен самостојно да работи со клиенти. Важно е да се напомене дека младите лица кои ќе се обучуваат се невработени лица поделени на практиканти кои имаат образование , но немаат практично искуство и чираци кои немаат соодветно образование и сакаат да се квалификуваат за фризери. Трошоците за соодветна обука на работно место на поединецот изнесуваат до 400 долари, што е поделено на трошоци за фризерски материјали и алати (кои ќе служат за нови обуки на практиканти и чираци), како и надоместок и трошоци за превоз за младите приправници и чираци.

Со цел директно вработување на млади луѓе, како и да ги покажеме придобивките од школувањето на Комората на Скопје, Прилеп, Битола  и Охрид, планираме да воведеме иновативна програма за вежби за 50 чираци и практиканти. Насоките ќе бидат направени преку ментори – мајстори во занаетот, кои ќе обучуваат 1-2 млади лица во период од 9 месеци, а се раководени од однапред утврден, стандардизиран наставен план од Комората.  

По завршувањето на обуката учесникот ќе треба да го положи последниот испит кој ќе чини 60 долари на кој ќе се процени неговото практично и теоретско знаење. Во тестот, неговите или нејзините надлежности ќе бидат испитани од тричлена комисија составена од двајца мајстори кои не ја вршеле обуката и еден член од стручната служба на Комората. Комората може да му помогне да го користи сертификатот за работа кај неговиот ментор или да аплицира за програмите за самовработување или  вработување преку  Агенцијата за вработување на РМ и да започне со работа како фризер. Вреди да се напомене дека поради  незаинтересираност или откажување на  учениците, Коморите ќе понудат решение во два чекори. Првиот чекор доаѓа преку разговор со младата личност и на неговиот / нејзиниот учител/ мајстор за значењето на стекнување искуство за фризер, додека вториот чекор е замена на кандидатот ако тој или таа се откажат во првиот месец од обуката.

Програмата за вработување на младите директно ќе создаде 35 нови работни места, со што ќе се прошири капацитетот на салоните, што потенцијално може да го зголеми приходот на мајсторите. По потенцијалната успешна имплементација во првите 14 месеци, можеме да ја прошириме на различни занаети, почнувајќи од делот на козметичарите и од делот на авто механиката, сè додека не го покрие секој од 19 те секции од Комората, во кој може да се вработат околу 20-25 нови регрути време се реплицира за секој посебен занает.Ова искуство за обука на практиканти и чираци комората Скопје ќе го пренесе и на другите  комори во Прилеп, Битола и Охрид, а со тоа ќе го подобри капацитетот на овие комори , воведување на нова услуга, зголемување на членство и нови приходи. 2. Обука за мајстор и мајсторски испит Дипломата мајстор во занаетот е достигнување кое, освен престиж, е образование што е еквивалентно на V-b ниво (високото образование) на кандидатот. Овој испит обезбедува специјализација во бизнис менаџмент и маркетинг, знаење за граѓанското општество и солидно разбирање на принципите на педагогија и андрагогија. Од големо значење е што сертифицираните мајстори имаат лиценца и компетентност да ги обучуваат учениците од средните училишта и обука на возрасни .

Мајсторскиот испит за занаетчиските тригодишни занимања претставува можност за вертикална проодност во повисоко ниво на образование кој е уреден со кредит систем и пристап до високото образование.

Занаетчиската комора во Скопје, во соработка со нашите колеги од Кобленц, Германија и од Балканската канцеларија за занаетчиство , заедно со Министерството за образование и наука и Центарот за стручно образование и обука , спроведоа обука за мајстор фризер и мајсторски испит . Во пилот-фазата создадовме настава и испитување на програми за четирите делови од испитот: (а) стручно теоретски дел, (б) практичниот дел, (в) управувачки  правниот-менаџерски дел, и (г) педагошките -андрагошки дел. Меѓутоа, од 23 кандидати, само 10 успешно го положиле испитот. Постојат две причини зошто овој исход се случи. Првиот лежи во недостатокот на соодветно подучување и подготовка за испитот. Вториот проблем е тековното оценување на кандидатите, односно постои потреба од фер и транспарентен начин за оценување на кандидатите, со цел да се постават објективни стандарди за оценување на практичниот дел како дел од целиот испит.

Прво и основно, како решение за поранешниот проблем, има потреба од применети упатства за испитот што ќе го одржи истакнатиот мајстор фризер, преку кој ќе се пренесе најновите достигнувања во бизнисот со фризери, заедно со новите трендови, материјали, алатки и техники. Затоа, за првата фаза на проектот, ќе спроведеме обука за 30 кандидати за испит за мајстори фризери од Скопје, Битола, Прилеп и Охрид. Обуката ќе трае 6 месеци, ќе се состои од курикулум за секој дел од испитот, како и јасни упатства за вештините потребни за оценување. Потоа, секој од сегментите ќе се тестира поединечно во текот на два месеца. Обуката и тестирањето ќе чинат 400 долари/ 20. 000, 00 денари по кандидат. Наша цел е да ангажираме тренери и експерти за секој дел, за да можеме ефикасно да го покриеме целиот испит. Исто така, во соработка со Министерството за економија на РМ, кандидатите ќе имаат можност да ги надоместат 70% од трошоците за мајсторски испит.

За вториот проблем, односно за подобра транспарентност на испитот, резултатите од испитот на секој кандидат ќе бидат објавени на интернет и ќе бидат достапни за критики за општата јавност. Ова ќе го зголеми квалитетот на мајсторскиот испит посебно на практичниот дел , а исто така ќе го зајакне престижното значење на оваа диплома , што не само што ќе фрли светлина врз испитот, туку исто така ќе привлече повеќе клиенти во салонот на мајсторот, со што ќе ги зголеми своите приходи.

Доколку сакаме да го разгледаме концептот, тогаш на крајот од првата фаза ни е потребна зголемена важност на титулата Мајстор во занаетот. Ако тоа се случи, дипломираните кандидати ќе можат да ги искористат придобивките од објективно докажан квалитет, односно објективно подобри услуги. Оттука, можеме да очекуваме да привлечеме поголем број на клиенти, со што директно ги зголемуваме приходите на нивните сопствени МСП до 10%, а индиректно и последователно создавајќи потреба од дополнителни потреби на 5 нововработени (млади) лица.

Доколку различни членови од различни делови на Коморите ги согледаат предностите од насловот “мајстор на занаетот”, тогаш проектот може да премине во втора фаза, која ќе се фокусира на создавање слични програми за најмалку два други занаети од коморите и , слично на првото решение, секои шест месеци да се приспособи на друг дел се додека не ги опфати сите нив, донесувајќи по 30 нови кандидати секој семестар по тригодишен период, со што на Комората ќе му се даде самоодржлив извор на приходи во иднина .Ова искуство за мајсторски испит комора Скопје ќе го пренесе и на другите  комори во Прилеп, Битола и Охрид, а со тоа ќе го подобри капацитетот на овие комори , воведување на нова услуга, зголемување на членство и нови приходи.

3. Тренинг-тренери и работилници за управување со мал бизнис Секцијата за фризери, како и сите делови на Комората, главно се состои од мали бизниси. Често пати тие имаат релативно поголем приход од другите професии, но повеќето од нив имаат тежок период на одржување и зголемување на нивниот бизнис. Бидејќи тие се сопственици на мали бизниси, нивниот главен фокус е давање услуги на своите клиенти, така што немаат време или вештини потребни за растење.

Меѓутоа, како совет, ние веруваме дека со мала автоматизација, стандардни алатки за управување и, пошироко, начин на размислување, тие можат ефикасно да управуваат и да го градат својот бизнис. Токму затоа, Коморите од Скопје, Битола, Прилеп и Охрид ќе нудат услуги за обука на членовите на фризерската секција и понатаму ќе се повторуваат за сите занаети низ сите Комори во земјата.За да успееме, веруваме дека на нашите идни тренери им е потребна дополнителна експертиза за развој на а) бизнис алатки во полето на малото стопанство и б) пристап до финансии. Уште повеќе, сметаме дека треба да го користиме стекнатото знаење за сите членови од 19 –те секции на Комората и во другите комори Прилеп, Битола и Охрид како дополнителна услуга за ефикасни деловни алатки.

Следствено, како прв чекор, ќе развиеме и спроведеме програма за обука на обучувачи (ТТТ) и сродни работилници. Тие ќе вклучуваат тридневен, практичен сет на курсеви за 6 до 8 насочени претставници и реномирани професионалци од Занаетчиската комора од Скопје, Битола, Прилеп и Охрид. Учесниците ќе треба да бидат подготвени да ги подобрат своите знаења, практични вештини за обука и алатки поврзани со неколку меѓусебно поврзани дисциплини на управување со мали бизниси, како што се, но не се ограничени на: алатки за управување со мали бизниси, рекламирање, прашања поврзани со финансии, регрутирање на стручен кадар , развој и компензација, и правни прашања.

Целта на програмата е да им обезбеди на целните учесници две посебни категории на вежби поврзани со нивната идна работа како обучувачи и советници на мали бизниси.Првиот ќе биде збир на применливи алатки потребни за темелно дизајнирање и испорака на различни обуки на различни теми кои се релевантни за управување со мал бизнис. Вториот ќе се фокусира на пронаоѓање на традиционален и нетрадиционален пристап до финансиски извори, вклучувајќи комерцијални кредитни линии и други форми на финансирање на занаетчиството, како и грантови, ГО и програми за поддршка на НВО.

Новообучените тренери, заедно со надворешниот експерт кој ќе врши супер визија на спроведувањето на обуката, ќе ги учат нашите членови за општа деловна дијагностика, економија на мала занаетчиска работилница, модел за развој на професионален кадар и политика за компензација, политика на цените, управување со времето, решавање на конфликти и продуктивноста, законски решенија и усогласеност и капитал одлуки за доделување и финансирање, заокружени во дводневни обуки по 40 бизниси или вкупно 80  сопственици на мали претпријатија кои ќе се имаат сопствено учество од 6 долари за обуката, а ќе добијат зголемен приход од 10%.

Освен поголемите приходи (додадена вредност врз основа на ревидирана политика на цени и проширена продуктивност, профит, па оттука и вработувањето), занаетчиите директно ќе ја искусат вредноста на сите работилници и ќе продолжат да ги посетуваат. Се разбира, по докажувањето на идејата со фризерската секција, програмите и вежбите веднаш ќе се преобликуваат во поопшта контекст, овозможувајќи ни да го опфатиме секој дел од коморите, а проширување на работилниците на секои шест месеци со други релевантни теми како стратегија за маркетинг и раст, со што ги поттикнува членовите на коморите  да се вратат и да добијат различни групи на вештини.

4. Програма за внатрешна и надворешна комуникација и подигнување на свеста Последните неколку проблеми кои треба да се решат се недостатокот на комуникација помеѓу самите занаетчии и нивните активности и негативната јавна перцепција на занаетчиството воопшто, особено кај младите, родителите и општествената јавност. За да се елаборираат, членовите на секцијата сакаат да комуницираат меѓусебно, но не можат да посветат време да бидат физички присутни поради долгите работни часови. Од друга страна, ниските вредности врзани за занаетчиството и средното стручно обазование ги оневозможуваат учениците со висок успех да се запишат во стручни училишта. Затоа квалитетот на работната сила што излегува од стручни училишта е толку низок, иако занаетчиите имаат работа,  заработуваат добро и имаат добар општествен статус  од повеќето други професионалци во Македонија.Во ваков случај, треба да се завршат следниве клучни пресвртници за постигнување почетна и одржлива врска како помеѓу секцијата, така и од делот кон надворешната средина: (а) онлајн услуги и (б) рекламна кампања за промена на перцепцијата.

(а) Онлајн услугите ќе вклучуваат веб-сајтови и  онлајн платформи, посветени на секцијата и платформи за социјални медиуми. За да ги научиме членовите за тоа како да ги користиме платформите, ќе ангажираме тренер кој ќе одржи едночасовни сесии за онлајн комуникација како дел од горенаведените работилници. За транспарентен и сигурен начин да ангажираме нови вработени, ќе вклучиме мандат за поставување портфолија на ученици и мајстори, што ќе ни овозможи да создадеме база на податоци за вработување. Од друга страна, со користење на социјални медиуми можеме да го истакнеме успехот на проектите, искуството на фризерите од целата земја и можностите што ги нуди Комората. Делот ќе се обиде да стигне до 1000 навивачи на социјалните медиуми до крајот на првата година, а 5000 во првите три години. Ако делот за фризери почнува успешно да ги користи овие услуги, можеме да изградиме веб-страница за секој дел од Коморите и да ги тренираме да ги користат споменатите платформи.

За да ги одржуваме и надградуваме онлајн сервисите, ние ќе ги наплатуваме нашите членови само за $ 1- $ 3 за објавување на нашите воспоставени платформи за социјални медиуми, и имате еднократна такса од 20 долари за да бидат вклучени на веб-страницата на делот. За да бидеме успешни на долги патеки, треба да работиме на изградбата на веб-страница која ќе биде прв избор на клиентите на кои им требаат занаетчиски услуги и производи и ангажирање на платформи за социјални медиуми со кои ќе се создаде вистинска навивачка со текот на времето

 (б) Рекламна кампања за промена на перцепцијата За вистински да покажеме дека занаетчиите обезбедуваат вредна услуга, како и да привлечеме млади и амбициозни идни вработени во занаетчиството, во соработка со општините, градот Скопје  и Министерството за образование и наука ќе се врши промоција на средното стручно образование и занаетчиството во основните училишта во завршното девето одделение со цел да им се помогне при професионалната ориентација. Занаетчиската комора Скопје по претходно утврдена анализа на проблемот со недостигот на работна сила во сите занаетчиски занимања планира да направи кампања за подобрување на имиџот на занаетчиството.Кампањата за имиџот на занаетчиството ќе биде мотор за потикнување и развој на средното стручно образование. Секоја година се помал е бројот на запишани ученици во средното стручно образование, иако тие занимања се побарувани на пазарот на трудот и добро платени доколку се работи за квалитетен работник. Проект менаџерот и асистентот од комората Скопје ќе обучат стручни лица од коморите во Прилеп, Битола  и Охрид кои  ќе можат да вршат промоција во нивните основни училишта. Планирањето на кампањата ќе се реализира заеднички со Министерството за образование и наука и Центарот за стручно образование и наука и Општините во Скопје, Прилеп, Битола  и Охрид. Во кампањата ќе биде вклучен и фризери стилисти успешни во својата дејност,  медиумски препознатливи , кој што ќе се презентира пред ученицигте и ќе го долови значењето на работа на професијата со љубов. Имиџ кампањата содржи и дел кој што ќе значи и работа со родителите, на кои ќе им појасни значењето на занаетчиството во светот и можноста за напредок во занаетчискиот сектор преку НРК како занаетчија мајстор во потсредното образование. Родителите се еден  од поважните фактори за избор на средното образование кај децата, затоа неопходни се разговори со родителите кои ќе ги потикнат на размислување да не го заобиколуваат средното стручно образование како избор на своите деца, затоа што ги содржи занимањата на иднината (фризер, козметичар, столар, автомеханичар, бравар, заварувач, пекар, слаткар, готвач, инсталатер на електрична енергија и многу др)Имиџ кампањата ќе опфати 10 основни  училишта на територија на Република Македонија и ќе бидат опфатени 600 ученици од девето одделение, во која ќе се вклучат и коморите од Oхрид и Прилеп, Битола и Скопје , кои ќе организираат средби со градоначалниците во локалните општини и секторите за образование. Промотивните материјали, како што се маици, капи и пенкала, исто така, ќе им бидат поделени на учениците на кои ќе бидат испишани пораки,,занаетот е се околу нас,, ,, занаетот нуди перспектива за младите,, ,, занаетот нуди вработување,, ,, отпочнете сопсвен занаетчиски бизнис,, и сл.  По реализацијата на кампањата очекуваме зголемен интерес за запишување во стручното образование за профил фризер, но и влијание за зголемување на интересот за запишување во другите стручни училишта и избор на средно стручно образование. Како резултат на тоа, ако запишувањето во стручните училишта во првата година ќе се зголеми за 20 ученици, ќе продолжиме со турнеи низ различни училишта со различни делови, за да овозможиме годишно зголемување на околу 20-30 ученици во стручни училишта во текот на следните две- годишен период.Нашата цел е да ги внесеме успешните млади во делот на занаетчиството, кои можат да разговараат за финансиските и социјалните предности кои ќе ги добијат со завршување на средно стручно училиште и совладување на занаетот.. По дипломирањето, ќе ги поканиме учениците да се приклучат на нашата програма за вработување на млади, што значи дека по три години ќе имаме работна сила подготвена да влезе на пазарот на труд. Со искористувањето на првичната ангажман од УСАИД, Занаетчиските комори на Скопје, Прилеп, Битола и Охрид драстично ќе имаат корист од воведувањето на овие нови услуги. Покрај тоа, услугите ќе им дадат огромна предност на членовите на секој од нашите 19 секции, додека на младите момчиња и девојки кои се гледаат себеси во занаетчискиот бизнис нудат многу потребни можности. Иако фундаментално се фокусира на зголемување на приходите и вработувањето, секое решение е направено за да им се даде дополнителна вредност на клиентите преку, но не ограничувајќи се, на поддршка на транспарентноста на услугите. Ако ја погледнеме секоја услуга поединечно, можеме да видиме дека сите тие се испреплетуваат и дека се исплаќаат на сите засегнати страни во бизнисот и во посебните делови.

Нашиот прв механизам за поддршка, програмата за вработување на млади, е во голема мера директна мерка за вработување која вклучува ученици од струката и други училишта кои сакаат да влезат во бизнисот. Затоа првичната фаза ќе има влијание врз 50 ученици од Охрид, Прилеп, Битола  и Скопје и особено ќе им даде предност на учениците кои изразуваат желба за учење, но доаѓаат од општествено тешки средини. Нашата визија е дека првите 50 и годишните 20-30 работодавци може да ги остварат придобивките од мотивираниот и компетентен стажант / практикант. Откако други мајстори од различни делови гледаат нечии профити од обучениот персонал, тие ќе дојдат во Комората за да најдат млади вработени. Во меѓувреме, повеќе почетници ќе покажат тенденција да одат на најдобриот ментор, што пак ќе ги мотивира да го подобрат својот пристап кон насоките, со што ќе го подобрат искуството на ученикот, менторот и стопанството. Повеќе ученици значат повеќе завршни испити, па оттука и зголемување на приходите на Комората и градење на членство во секциите.

Поради стекнатата титула, испитот за мајсторство силно ќе влијае на приходите на салоните на првите 30 фризери, како и на другите мајстори откако ќе се прошири испитот. Како прогресија за ова, други сопственици на бизниси ќе препознаат дека побарувачката за нивните услуги може да се подобри преку одржување на престижна награда и ќе продолжи да аплицира за добивање на титулата на мајсторство (нашите очекувања се 30 години). Ова ќе ја зголеми севкупната компетентност, и ќе им помогнам на сопствениците од други занаети кон постигнувањето. Поголемата побарувачка може да значи и поголеми приходи и вработувања и може да доведе до чести зголемувања на приходите. Дополнително, слично на првото решение, ова ќе го подобри задоволството на клиентот, бидејќи и тие и експертите ќе имаат поголема доверба, што ќе доведе до поголема доверба еден кон друг и, од своја страна, ќе доведе до повисока стапка на задржување.Друга голема предност за сопствениците на бизниси, коморите, вработените и клиентите може да се забележи кога ќе се разгледаат сите алатки за управување со бизнисот. Кога ќе им се даде увид во јадрото и едноставните техники за управување со бизнисот, сопствениците ќе имаат суштинска стабилност и основа за да го развијат својот бизнис, со што ќе се пофали нивната продуктивност, приходи и вработување. Затоа ние веруваме дека многу сопственици на ММСП на целата Комора ќе покажат интерес за учење повеќе за управувањето со бизнисот. Како резултат на тоа, ако целиот систем расте, тогаш ќе има повеќе можности за работа, подобри услови и повисоки плати за вработените. Откако тоа се случи, Коморите можат да забележат во кој аспект на бизнисот можат да се фокусираат при проширување на деловните работилници во идните случаи.

Како последна точка, комуникацијата ќе биде од голема вредност за бизнисите и нивната околина. Потребните ажурирања за напредокот на идниот / сегашен занаетчија ќе помогнат во транспарентноста на пазарот на трудот. Во меѓувреме, кампањата за промена на перцепцијата на сликата ќе привлекува околу 20-30 студенти кон занаетчиството секоја година. Конечно, социјалните медиуми и веб-страницата ќе служат како микро-пазар каде различни сопственици на ММСП можат да се натпреваруваат за клиентите нудејќи им на своите најдобри услуги.

Почитувани Претседатели и колеги Ве молиме најдоцна до 15 септември 2018 год. да изготвите листи за изразување на интерес за :

  • Мајстори и ментори фризери кои се заинтересирани да примаат чираци и практиканти максимум до 2 лица за период од 9 месеци почнувајќи од октомври 2018 год до јуни 2019 год.
  • Невработени лица од АВРМ кои сакаат преку чираштво и практиканство да се стекнат со практични вештини и компетенции за да можат да се вработат
  • Ученици од средните стручни училишта во Прилеп и Охрид кои завршиле за фризери во последните 5 години за да се контактираат со цел да се пријават за практиканти за да се стекнат со практични вештини и компетенции за да можат да се вработат
  • Обука и полагање на мајсторски испит за фризери на фризери работодавачи ( со минимум 5 години работно искуство во фризерството/ доказ тековна состојба , М1М2 образец, диплома) и вработени во фризерски салони ( со минимум 7 години работно искуство во фризерството/ доказ М1М2 образец и потврда за работен стаж, диплома) 

Со почит

Занаетчиска комора Скопје

Извршен директор

Снежана Денковска